Časopis Svedectvo

ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV
Mesačník Zväzu protikomunistického odboja

Redakcia
Obchodná 52
811 06 Bratislava,
Slovakia

Šéfredaktor: E. Zelenayová
Redakčná rada: B. Čanády, J. Košiar, J. Litecký-Šveda, I. Mrva,
J. M. Rydlo, J. Vrábel, E. Zelenayová

Telefón:

+421/2/5263 8156
Fax: +421/2/5296 4610

E-mail: info@pv-zpko.sk

Cena 1 výtlačku: 1,90 €
Celoročné predplatné: 20 €
Predplatné pre zahraničných abonentov: 50 USD,
vrátane poštovného.

Číslo účtu v Prima Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK74 3100 0000 0040 0012 8109
BIC: LUBASKBX

Registračné č.: 508/91
Tlač: PRINTLAND s. r. o.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame