Snem PV ZPKO 5. júna 2013

Pre bojovníkov proti komunizmu peňazí niet

V Bratislave sa uskutočnil XI. snem PV ZPKO Poukázal na staré problémy a nové výzvy

Po dvoch rokoch od konania X. snemu PV ZPKO sa v Bratislave 5. júna tohto roku zišli delegáti  XI. snemu PV ZPKO, aby rokovali o aktuálnych otázkach svojej členskej základne. Na sneme sa zúčastnila rovná stovka členov organizácie politických väzňov.

Predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy privítal prítomných a oznámil, že v roku 2012 zomrelo 71 členov organizácie. Delegáti snemu si ich pamiatku uctili minútou ticha. Ďalej slovo odovzdal  moderátorovi  snemu,  predsedovi  bratislavskej pobočky PV ZPKO Jánovi Košiarovi. Po schválení programu nasledovala správa predsedu Arpáda Tarnóczyho, v ktorej oboznámil delegátov snemu s problémami, ktoré sa dotýkajú financovania organizácie v posledných dvoch rokoch. Vyjadril  presvedčenie, že v časopise Svedectvo nájdu  členovia organizácie informácie o všetkom, čo sa deje v celom spektre organizačnej úrovne PV ZPKO.

„Sme organizácia, ktorá bola a je proti totalite, odsúdili sme Osvienčim, holokaust, ale nie sme ochotní priznať vinu, že to spôsobil slovenský národ“, povedal vo svojom príhovore A. Tarnóczy. A ďalej uviedol: „Osemdesiat percent nás bolo zavretých preto, že sa nehanbíme za Slovensko. Pokúšame sa hľadať cesty na prospech Slovenska, nielen pre nás.“ A položil otázku: „Tá naša obeť nestála za to?“  Pripomenul, že sú len dve možnosti, ako ďalej, vzdať sa alebo bojovať. A vyzval členov organizácie, aby svoj názor na budúcnosť napísali do Svedectva. Dotkol sa aj smerovania Ústavu pamäti národa, v ktorom má organizácia svoje zastúpenie a vyjadril presvedčenie, že ak ústavu ide o pamäť národa, tak to bude  pamäť slovenského národa.

Ako ďalej?

             Podpredseda PV ZPKO Anton Malacký predniesol svoju víziu organizácie politických väzňov do budúcnosti. Konštatoval, že „súčasným problémom  je vysoký vekový priemer členov organizácie, čo spôsobuje  úbytok základných členov PV ZPKO, teda politických väzňov komunizmu. „Tento stav je nezvratný a preto vyžaduje zásadné riešenie, o ktorom môže rozhodnúť jedine snem“, povedal a predložil svoj návrh do diskusie. Išlo v ňom predovšetkým o to, aby PV ZPKO ako občianske združenie existovalo iba počas doby života politických väzňov zúčastnených na odboji alebo odpore proti komunistickému režimu. „K tomuto hľadisku je potrebné prispôsobiť všetky štruktúry PV ZPKO, nevynímajúc postavenie štatutára a funkcionárov, vrátane vysporiadania majetku“ povedal a uviedol aj tézy, podľa ktorých by mala organizácia postupovať. Na záver svojej  vízie  povedal: „Táto prognóza organizácie politických väzňov je zhodná s víziou politických väzňov Českej republiky, s ktorými sme my, slovenskí politickí väzni, boli súdení československými komunistickými zákonmi.“

Likvidácia cez peniaze?

             Správu o hospodárskych výsledkoch predložila  podpredsedníčka PV ZPKO Anna Fodorová. V úvode konštatovala, že „rokom 2011 nastal pre našu organizáciu čas úsporných opatrení z dôvodu krátenia dotácie na činnosť“. Ďalej veľmi podrobne informovala o podniknutých krokoch  vedenia organizácie za účelom  získania finančných prostriedkov. Povedala, že požadovanú sumu 160 tisíc eur na rok 2011, ktorá vyplývala z plánovaných úloh a stanov organizácie, ministerstvo vnútra znížilo na 116 200 eur, čo viedlo k vážnemu  obmedzeniu činnosti organizácie. V roku 2011 organizovali PV ZPKO dva semináre. V Smoleniciach na tému Súčasnosť očami politických väzňov, rehabilitácia zvrchovanosti Slovenska a kresťanstva. Seminár  v Dome charity v Dolnom Smokovci  bol zameraný na vnútorné otázky organizácie. Zástupcovia PV ZPKO sa zúčastnili v Jáchymove na pietnej spomienke Jáchymovské peklo a na zjazde Medzinárodného združenia politických väzňov Interasso v Berlíne. Spomienkovej slávnosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. novembra na Ružinovskom cintoríne sa zúčastnili členovia PV ZPKO zo všetkých regiónov Slovenska.

Na rok 2012 bola organizácii pridelená dotácia v sume 103 tisíc eur, teda ešte o 13 tisíc nižšia, než v roku 2011. „Takúto nízku dotáciu naša organizácia nezaznamenala od roku 2000“, povedala Anna Fodorová a informovala, že opatrenia smerujúce k obmedzeniam činnosti regionálnych pobočiek  vychádzali z nedostatku finančných prostriedkov. Mnohé aktivity v roku 2012 si členovia hradili z vlastných zdrojov.  V čase konania snemu nemala organizácia nijaké informácie o dotácii na rok 2013. „Do dnešného dňa nemáme podpísanú zmluvu o poskytnutí dotácie na činnosť našej organizácie s MV SR,“ uviedla.

                                                     Staronoví funkcionári

             Anton Tomík, predseda republikovej kontrolnej komisie konštatoval, že dotácia bola vyčerpaná na sto percent. Komisia prekontrolovala doklady o hospodárení a môže potvrdiť, že evidencia je prehľadná,  komisia nezistila žiadne rozpory.

Osobitnou časťou snemu bola diskusia k predloženým stanovám. A. Tarnóczy podotkol, že k stanovám zazneli dva závažné návrhy. Jeden podal K. Krivoš na republikovej rade a druhý A. Malacký na práve prebiehajúcom sneme. Návrh K. Krivoša bol predložený komisii, návrh A. Malackého  mení celú štruktúru organizácie a tým aj stanovy. K návrhu A. Malackého sa v diskusii nikto nevyjadril.  Po vyjasnení si pripomienok delegáti schválili nové stanovy.

Vo voľbách boli opäť vo funkciách potvrdení Arpád Tarnóczy, Anna Fodorová a Anton Malacký. Do republikovej kontrolnej komisie zvolili Pavla Hoštáka, Ivetu Jančiu a Antona Tomíka.

V diskusii zazneli aj otázky, či protikomunistický odboj by nebolo treba posunúť až do roku 1918. Varovanie voči multikulturalizmu i poukázanie na slabú úroveň vedomosti mladých ľudí o našej histórii. Padla aj výzva, aby politickí väzni neboli ticho, keď im vládnu komunisti. Veď kvôli ním prežili najkrajšie roky života  vo väzeniach. Snem sa skončil hlasovaním o uznesení  snemu.

Eva Zelenayová

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.