Dve percentá z daní – nové tlačivo

PV ZPKO sa aj tento rok uchádza o 2 % z podielu Vašich zaplatených daní na podporu našej činnosti a pamäte pre mladú generáciu.

Informácia k tlačivám na účely poukázania podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je fyzická osoba od 1.1.2018 povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je povinná ho predložiť správcovi dane spolu s potvrdením o zaplatení dane do 30. apríla 2018. Ide o príjmy zo závislej činnosti(zamestnanci).

Vzor tlačiva označeného VPv17 je zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre – Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona o dani z príjmov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – naše tlačivo, ktoré po stiahnutí do počítača môžete doplniť svojimi údajmi, je tu. ∑ ∑

Súčasne FR SR vydalo aj poučenie, ktoré je zverejnené v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre – Poučenia k tlačivám – Správa daní – Daň z príjmov fyzickej osoby – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2017 – Poučenie je tu.

Potvrdenie o zaplatení dane vám vydá vaša mzdová učtáreň na tlačive V2Pv17.

Nové tlačivo je tu:

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.