Nový nástup totality

Výzva ministerstvu spravodlivosti

Politickí väzni, táto úmyselne marginalizovaná vrstva spoločnosti, ktorá sa drží pri živote napriek všetkým prekážkam a opätovnému prenasledovaniu, táto morálna chrbtica spoločnosti je pobúrená návrhom novely Trestného zákona (LP/2021/744 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pretože je navrhnutý presne tak, aby sme tu mali opäť politických väzňov, väzňov svedomia, čo je neklamným znakom nástupu každej totality.
Novela zavádza nové slovné trestné činy, napríklad trestný či­n s náz­vom „Šíre­nie nep­rav­di­vej in­for­má­cie“. Kriminalizácia slovných prejavov je zjav­ný po­kus o za­ve­de­nie cen­zú­ry na iné ná­zo­ry a teda bezprecedentné porušenie Ústavy SR. Skúsenosť bývalých politických väzňov s totalitou, ktorí si prešli názorovou šikanou, diskrimináciou aj prenasledovaním je, že jediným liekom na dezinformácie a lži je výlučne sloboda slova. Lož neporazí žiadne štátne násilie, iba diskusia založená na pluralite názorov a na pravdivých faktoch, bez ideologického alebo mocenského balastu.
Vláda namiesto toho, aby konečne naplnila ústavné práva občanov „vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu,“ podporou plurality médií, ich začala o toto právo oberať, ba dokonca sa usiluje postihovať ich za odlišné názory. Sloboda slova je jedným z troch pilierov demokracie. Ak vládna moc siaha na slobodu slova znamená to priamu likvidáciu demokracie. Tu treba dodať, že aj vďaka charakternému postoju politických väzňov sa naša spoločnosť zbavila totalitného režimu, ktorý vláda nezmyselnou, protiústavnou a protidemokratickou novelou zákona oživuje. Používať trestný zákon na ideologické alebo historické otázky je vlastné iba diktatúram. Preto vyzývame na okamžité zastavenie prác a legislatívneho procesu tejto novelizácie.
V tejto súvislosti je nutné pripomenúť dve myšlienky z prednášky emeritného pápeža a veľkého filozofa Benedikta XVI., ktorú mal v roku 1992 v Bratislave:
Politika nevytvára pravdu.
A druhá myšlienka, ktorú by mali naši politici memorovať každý deň, hovorí, že štát má zaručovať právo ako podmienku slobody a spoločného blahobytu. Štát sám nie je zdrojom ani pravdy, ani morálky.

Politickí väzni komunistickej totality

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.